Professionelle hjemmesideløsninger til overkommelige priser   |   Trustpilot anmeldelser   5/5 stjerner på Trustpilot

Handels – og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Lund Hjemmesiders, CVR-nummer 31090024

2. Aftalegrundlag

2.1 Aftalegrundlag. Betingelserne udgør sammen med Lund Hjemmesiders tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om Virksomhedens salg og levering af produkter og ydelser til kunden (”Aftalegrundlaget”).

2.2 Ændringer og tillæg. Ændringer af og tillæg til aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt.

3. Produkter og ydelser

3.1 Produkter. Produkter, som Lund Hjemmesider sælger og leverer til kunden, overholder dansk lovgivning ved leveringen. Hvis kunden har sendt materiale som er ulovligt, for eksempel billeder som kunden ikke har rettighederne til, er Lund Hjemmesider ikke ansvarlig herfor. Ligeledes er Lund Hjemmesider ikke ansvarlig for webdesign og funktionaliteter som bliver udarbejdet efter kundens ønsker, og som evt. viser sig at krænke en anden virksomheds digitale løsning.

3.2 Ydelser. Tilknyttede ydelser, som Virksomheden sælger og leverer til kunden, i forbindelse med salg og levering af produkter ydelser udføres korrekt og overholder dansk lovgivning ved leveringen.

4. Pris og betaling

4.1 Pris. Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger Lund Hjemmesiders gældende prisliste på det tidspunkt, hvor Lund Hjemmesider bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

4.2 Betaling. Kunden skal betale alle fakturaer for produkter og tilknyttede ydelser senest 30 dage efter fakturaens datering, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

4.3 Hosting & Support. Specielt for fornyelse af hosting & support gælder, at de altid fornyes for en 12 måneders periode. Ved opsigelse midt i perioden ydes ingen refusion for resterende del af perioden. Opsigelse af hosting & support ydelser skal senest ske 14 dage før udløb af indeværende periode..

5. Forsinket betaling

5.1 Rente. Hvis kunden undlader at betale en faktura for produkter eller tilknyttede ydelser rettidigt af årsager, som Lund Hjemmesider er uden ansvar for, har Lund Hjemmesider ret til rente af det forfaldne beløb på 4 procent pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til betaling sker samt et rykkergebyr på 100 kr.

5.2 Ophævelse. Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra Lund Hjemmesider, har Lund Hjemmesider ud over rente efter pkt. 5.1 ret til at: (I) ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører, (II) ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller (III) gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.3 Ved enhver forsinkelse af betalinger forbeholder Lund Hjemmesider sig retten til at lukke adgang til både hjemmeside, webshop og administrationsmodul indtil Lund Hjemmesiders tilgodehavende er betalt.

6. Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser

6.1 Tilbud. Lund Hjemmesiders tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Lund Hjemmesider i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Lund Hjemmesider, medmindre Lund Hjemmesider meddeler kunden andet.

6.2 Ordrer. Kunden skal sende ordrer på produkter og/eller tilknyttede ydelser til Lund Hjemmesider skriftligt.

6.3 Ordrebekræftelser. Lund Hjemmesider tilstræber at sende bekræftelse eller afslag af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser til kunden skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordren. Bekræftelser og afslag af ordrer skal være skriftlige for at binde Lund Hjemmesider.

6.4 Ændring af ordrer. Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser uden Lund Hjemmesiders skriftlige accept.

6.5 Uoverensstemmende vilkår. Hvis Lund Hjemmesiders bekræftelse af en ordre på produkter og/eller tilknyttede ydelser ikke stemmer overens med kundens ordre eller aftalegrundlaget, og kunden ikke ønsker at acceptere de uoverensstemmende vilkår, skal kunden meddele det til Lund Hjemmesider skriftligt senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald er kunden bundet af ordrebekræftelsen.

7. Immaterielle rettigheder

7.1 Ejendomsret. Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende produkter og tilknyttede ydelser, herunder design, varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Lund Hjemmesider indtil kunden har betalt. Ved betalingen tilhører den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder kunden.

8. Fortrolighed

8.1 Videregivelse og brug. Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge Lund Hjemmesiders erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

8.2 Varighed. Kundens forpligtelser efter pkt. 8.1, gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

9. Link

9.1 Link. Ved bekræftelse af en aftale mellem Lund Hjemmesider og kunden, giver kunden samtidig Lund Hjemmesider lov til at tilføje følgende i bunden af kundes hjemmeside: Webdesign af: Lund Hjemmesider.

10. Fortrydelsesret

10.1 Fortrydelsesret. Ved bekræftelse af en aftale mellem Lund Hjemmesider og kunden, har kunden ingen fortrydelsesret.

10.2 Opsigelse af samarbejde. Hvis kunden ønsker at samarbejdet skal stoppe efter at en aftale er indgået og bekræftet mellem Lund Hjemmesider og kunden, er kunden forpligtet til at betale det antal timer Lund Hjemmesider har brugt på udarbejdelse af produktet/ydelsen, dog mindst 50 procent af den aftalte pris. Kunden kan altid få dokumenteret det timetal der er blevet brugt på opgaven, hvorfor fastsættelse af timeantallet ikke er til diskussion.

11. Endeligt produkt/ydelse

11.1 Gennemgang af siden. Ved levering af produkter/ydelser, skal kunden kigge disse igennem, og straks meddele Lund Hjemmesider, hvis der er mangler eller fejl. Hvis dette ikke meddeles til Lund Hjemmesider inden 14 dage efter leveringsdatoen, er Lund Hjemmesider ikke forpligtet til at udbede disse fejl/mangler.

12. Cookie – og privatlivspolitik

Lund Hjemmesider benytter Cookies. Lund Hjemmesiders privatlivspolitik findes her, og ved indgåelse af samarbjede er kunden indforstået med denne politik.

Til kommende kunder

Ved at udfylde formularen nedenfor godkender du handels – og leveringsbetingelserne. Du vil herefter bliver kontaktet af din faste kontaktperson hurtigst muligt. Vi ser frem til et godt samarbejde!

    Jeg har læst og accepterer Lund Hjemmesiders handels - og leveringsbetingelser